Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα


Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Τζόζης Χριστοδούλου [Πράξη υπ’ αριθμόν 851/2023]

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων θα εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που θα της ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον οποίο θα είναι υπόλογη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε στην Επίτροπο Ισότητας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i. Προωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας.
ii. Προεδρεύει και συντονίζει τις εργασίες του Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.
iii. Παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών και μέτρων που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών.
iv. Υποβάλλει προτάσεις/εισηγήσεις για τη νομοθετική κατοχύρωση της ισότητας και την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων.
v. Υποβάλλει προτάσεις/εισηγήσεις για προώθηση και εφαρμογή μέτρων πολιτικής στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών.
vi. Αξιολογεί τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των νομοθεσιών και των μέτρων πολιτικής στο τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών.
vii. Επιβλέπει τη συλλογή στοιχείων και ετοιμασία μελετών και ερευνών σε θέματα που άπτονται της ισότητας ανδρών και γυναικών.
viii. Φροντίζει για τη δημιουργία βιβλιοθήκης συμβατικής ή ηλεκτρονικής για θέματα Ισότητας.
ix. Διοργανώνει σεμινάριο και εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών.
x. Διοργανώνει διαφωτιστικές εκστρατείες για ενημέρωση του κοινού και ειδικότερα των γυναικών για τα δικαιώματά τους.
xi. Αξιοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών.
xii. Συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια για την ισότητα ανδρών και γυναικών.
xiii. Συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία/Υφυπουργεία/Υπηρεσίες, φορείς ισότητας και μη-κυβερνητικές οργανώσεις για προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών.
xiv. Ετοιμάζει και υποβάλει ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της.
xv. Διορίζει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, Συμβουλευτική/ες Επιτροπή/ες, όπως Συμβουλευτική Επιτροπή Ισότητας, αποτελούμενη από εκπροσώπους Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων και προσωπικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών, της οποίας/των οποίων προεδρεύει και συγκαλεί σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήματα.
xvi. Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Tο Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία ημερ. 8 Μαρτίου 2023, αποφάσισε πως η Επίτροπος, η οποία θα συνεχίσει να προεδρεύει του Συμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και της Εθνικής Επιτροπή του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, να προεδρεύει και της Διϋπουργικής Επιτροπής που απαρτίζεται από τους ορισμένους σε κάθε Υπουργείο αρμόδιους λειτουργούς για τα δικαιώματα της γυναίκας.

Ο διορισμός της Επιτρόπου ισχύει από την 1η Μαρτίου 2023.Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026

Ενημερωτικό Δελτίο

Ψήφισμα 1325: Οδηγός Συμπεριφοράς για το Προσωπικό που Υπηρετεί σε Στρατιωτικές και Πολιτικές Αποστολές

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων